07:00 - 08:00     príchod detičiek, voľná hra

08:00 - 08:45     výchovno - vzdelávacie činnosti (jazyková činnosť,

                           pohybová a výtvarná činnosť)

08:45 - 09:15     ranná hygiena, desiata, návyk na správne a samostatné

                          stolovanie, učenie hygieny pri stolovaní

09:15 - 11:00     výchovno - vzdelávacie činnosti, učenie sa formou hier,

                           pohyb vonku

                           Hry a činnosť na danú tému:
                           - fyzikálny svet
                           - Sociálne a kultúrne informácie
                           - Logika a matematika

11:00 - 12:00     osobná hygiena, obed, návyk na správne samostatné

                          stolovanie, učenie hygieny pri stolovaní

12:00 - 14:30    čas pre rozprávku, popoludňajší spánok a odpočinok

14:30 - 15:00     osobná hygiena, olovrant

15:00 - 16:30     pobyt vonku, voľné hry, zaujmová činnosť

                          (jazyk, krúžková aktivita)

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú učiteľky predprimárneho vzdelavania, spĺňajúce podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.